24.01.19

5. hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu

RANA-INTERVENCIJA-banner-1200x600

VAŽNI DATUMI:

 • Rok za prijavu sažetaka produžuje se do 29.1.2019. 
 • Rok za obavijest o prihvaćanju sažetaka: 8.2.2019.
 • Rana registracija: 1.2.2019.
 • Objava konačnog programa: 4.3.2019.
 • Sve dodatne informacije o Simpoziju mogu se pronaći na web stranici 


  https://www.otours.hr/hrvatski-simpozij-o-ranoj-intervenciji-u-djetinjstvu/

  POZIV NA SUDJELOVANJE – RIJEČ ORGANIZATORA:

  Peti hrvatski simpoz o ranoj intervenc i u djetinjstvu poziva na razmjenu znanstvenih informac a i kritičko promišljanje ranog otkrivanja i djelovanja kod djece s poremećajem iz spektra autizma, ali i na prikaze dobre prakse i politika koje omogućuju oživotvorenje rane intervenc e u djetinjstvu za ovu skupinu djece i njihovih obitelji.

  Posljednjih godina poremećaj iz spektra autizma (PSA) izaziva vrlo veliko zanimanje, kako znanstvene i stručne, tako i šire javnosti. Premda su se ran e smatrali r etkim poremećajima, nov e procjene govore o prevalenc i poremećaja iz spektra autizma od otprilike 1%uopćojpopulac i.RazlozitakvogporastadjecesPSA-omnisujasnoutvrđeni,nomogusedjelomičnoobjasnitiivelikimpromjenama u d agnostičkim kriter ima, kako na razini promjena u broju d agnostičkih kategor a, tako i samih kvalitativnih kriter a, ali i uočenim d agnostičkim zamjenama, činjenicom da se d agnoza daje u sve ran oj dobi te da su stručnjaci i šira javnost sve više osv ešteni o postojanju tog poremećaja i upoznati s njegovim obilježjima.

  Stoga težimo razvoju nacionalnog sustava u kojem će svako d ete s razvojnim rizicima, zaostajanjima ili razvojnim teškoćama u ranoj i predškolskoj dobi biti pravodobno otkriveno i dobiti podršku za puni razvoj svih svojih potenc ala. Taj je sustav u izgradnji, ali djeca s različitim razvojnim odstupanjima nemaju istu polazišnu točku. Djeca sa sumnjom na poremećaj iz spektra autizma ili s već utvrđenom d agnozom i njihove obitelji su u najtežoj pozic i jer su kapaciteti sustava koje oni trebaju tek u početnom stad u izgradnje. U Hrvatskoj svjedočimo brojnim inic ativama, ali i izazovima u ovom području, a simpoz otvara mogućnost da se oni prikažu i rasprave u komunikac i brojnih domaćih i inozemnih znanstvenika, stručnjaka i kreatora javnih politika.

  Pozivamo istraživače i praktičare iz biomedicinskih i bihevioralnih disciplina da kroz izlaganja i rasprave, radionice i poster-prikaze pridonesu potrazi za znanstveno utemeljenim i etički promišljenim odgovorima na izazove rane intervenc e za djecu s rizikom ili poremećajem iz spektra autizma. Na simpoz u očekujemo i kreatore javnih politika i predstavnike državne uprave i lokalne samouprave jer samo zajedno možemo stvoriti učinkovit sustav rane podrške u našoj zemlji. Simpoz će se, simbolično, odv ati u tjednu u kojem se obilježava Svjetski dan svjesnosti o autizmu te će se na taj način pokušati pridon eti osvještavanju važnosti pravovremene procjene i intervenc e za djecu s poremećajem iz spektra autizma i njihove obitelji.